Registraene pokladne a slu by

V¹etci daòoví poplatníci, ktorí sú povinní zaregistrova» predaj predmetov aj slu¾by pou¾ívajúce registráciu pokladnice, sú si perfektne vedomí súèasnosti, koµko detailných po¾iadaviek vo veµkosti majetku, ako aj slu¾by diskutovaných zariadení musí spåòa». Nápoj z takýchto podmienok je základná periodická technická kontrola pokladnice. Tak¾e èo sa stane aj v akom období by sa malo spusti»? Èo je fi¹kálna pokladòa a technická kontrola? O tomto podaní.

https://ecuproduct.com/sk/black-mask-skvela-maska-ktora-odstranuje-cierne-a-tmave-oblicky/

Podµa zákona o DPH musia by» pokladnice podliehajúce pravidelným technickým prehliadkam. Po tomto dátume bola táto fáza roz¹írená. Takáto kontrola sa získa prostredníctvom dobrých slu¾ieb. Pred 1. decembrom 2008 sa technické kontroly registraèných pokladníc zmenili na roèný termín. Pokiaµ ide o platné právne predpisy, registraèné pokladnice by mali by» v súlade s technickou prehliadkou ka¾dé dva roky od fiskalizácie alebo z tohto preskúmania. V prípade, ¾e daòovník nesplní takúto istotu, ¾e podlieha sankciám. Patrí sem napríklad ulo¾enie pokuty daòovému poplatníkovi za daòový delikt, preto¾e nepodliehanie registraènej pokladne na pravidelné preskúmanie sa pova¾uje za nesprávne vedenie knihy. Takéto zdôvodnenie vyplýva z výrobku 61 § 3 k.k¹.Vyvstáva otázka, v ktorých rukách sa zaoberá takéto preskúmanie? Samozrejme, sledovanie momentu v poslednej skutoènosti patrí daòovník, a nie na mieste. Vlastník pokladnice novitus delio by mal o tejto potrebe oznámi» slu¾bu v deò zlúèenia. Na druhej strane obsluha pokladnièky podµa § 31 ods. 4 nariadenia v pamäti pokladníka by mal vykona» povinné technické preskúmanie peòa¾nej hotovosti v názve 5 dní od oznámenia.Daòovník by mal tie¾ dba» na to, aby nedodr¾anie lehoty na povinnú kontrolu pokladnice viedlo k potrebe vráti» daòovú úµavu z úrovne jej nákupu. Daòoví poplatníci podliehajú týmto sankciám, ktorí v priebehu troch rokov odo dòa zaèiatku zaznamenávania predaja tovaru / slu¾ieb nevytvorili pokladniènú evidenciu na technickú kontrolu správnou slu¾bou v rámci aktuálnej lehoty.Struène povedané, stojí za to pripomenú», ¾e iba pou¾ívateµ je zodpovedný za dodr¾anie dátumu kontroly.