Rezanie zeleniny v ein tine

Zeleninový drviè nie je ¹tandardným kuchynským vybavením a urèite veµmi dobrý. V¹etci doma vie, ¾e rezanie zeleniny je tak únavné, najmä ak plánujete veµký ¹alát na rodinné zhroma¾denie. V tomto prípade je obzvlá¹» vhodné pou¾i» drvièe, ktoré uµahèia prípravu jedál nielen na profesionálne príle¾itosti, ale aj ka¾dý deò.

Drviè nie je mimoriadne dôle¾itým nástrojom a nezaberá celý stôl, dokonca ani µudia stojaci v kancelárskych budovách alebo byty mô¾u úspe¹ne rozhodnú» o kúpe drvièa. Stroj odre¾e a nakrája zeleninu a ovocie, tak¾e za pár minút mô¾eme vyrobi» ovocný ¹alát pre rodinu bez toho, aby sme sa prebrali s urèitým rezaním. Niektoré spoloènosti ponúkajú modely, ktoré nielen zakopávajú zeleninu, ale rozdrvia aj µad. Ak sa vám nelíbilo, ¾e budete ma» drvenie µadu, táto mo¾nos» bude k dispozícii. Stojí za to investova» málo peòazí do zaujímavej¹ích modelov, ktoré naru¹ujú nielen zeleninu a výrobky, ale aj napríklad orechy, ktoré mô¾u vytvori» skvelý doplnok ku v¹etkým ¹alátom. Niektorí drvièe tie¾ pamätajú na funkciu výroby ¹»avy. Je to mimoriadne cenné, preto¾e pravidelne opitané ¹»avy z èerstvého ovocie majú pozitívny vplyv na va¹e zdravie a priná¹ajú vysoký a ¾iarivý vzhµad. V dne¹nej dobe, takzvané "zelených d¾úsov" alebo tých, ktorým spôsobujeme zeleninu alebo èerstvé ovocie. Vytvárame chutné kompozície s pou¾itím kapusty, hru¹iek, hrozna, kivi a dokonca celého zeleru. Crusher so zmenami mô¾eme urobi» ¹alát na veèeru, pomocou poslednej paradajky, uhorky, Peking alebo rímsky ¹alát a reïkovky. Mô¾eme tie¾ vylisova» mrkvovú ¹»avu (za predpokladu, ¾e sme naozaj veµký model brúska, preto¾e mrkva sú extrémne kompaktné a populárne modely sa s tým nemô¾u vyrovna». Èo je dobré, mô¾eme a rozsekáme zemiaky na zemiakové palacinky.