Smernica komisie e 97 30 sme

Smernica ATEX v poµskom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Vz»ahuje sa na výrobky èitateµné v priestoroch, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. Výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky nielen na bezpeènos», ale aj na zdravotnú starostlivos». Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

https://ecuproduct.com/sk/member-xxl-prirodny-stimulator-penisu-a-muzska-sexualna-funkcia-pre-lepsi-sex/

Pri poznaní ustanovení príslu¹ného normatívneho aktu je úroveò bezpeènosti a navy¹e súvisiaca s aktuálnymi postupmi hodnotenia vo veµkej miere súvisí s environmentálnou hrozbou, v ktorej bude fungova» konkrétne zariadenie.Smernica ATEX ¹pecifikuje prísne po¾iadavky, ktoré výrobok musí splni», aby mohol by» odovzdaný do potenciálne výbu¹nej atmosféry. Av¹ak, ktorá zóna je? V prvom rade ide o »a¾ké uhoµné bane, kde existuje veµké riziko výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX obsahuje podrobné rozdelenie zariadení na linke. Existujú dve z nich. V úvodnej èasti sa rozumejú zariadenia, ktoré sú umiestnené v podzemnej bani a v oblastiach, ktoré mô¾u by» vystavené riziku výbuchu metánu. Druhá èas» sa týka zariadení, ktoré sú pripojené na nasledujúcich miestach, ale ktoré mô¾u by» vystavené riziku výbu¹nej atmosféry.

Táto smernica stanovuje základné po¾iadavky pre ka¾dé zariadenie v zónach výbuchu metánu / uhoµného prachu. Dlh¹ie po¾iadavky sú v¹ak dôle¾ité a mo¾no ich nájs» v rámci harmonizovaných hraníc.

Malo by sa pamäta» na to, ¾e zariadenia podobné kariére v potenciálne výbu¹ných oblastiach by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by sa malo vráti» za znaèku, ktorá by mala by» krásna, viditeµná, odolná a µahká.

Notifikujúci orgán skúma celý bezpeènostný systém alebo jeden zdroj v mieste zabezpeèenia v spolupráci s uplatniteµnými modelmi a oèakávaniami smernice. Malo by sa tie¾ pamäta» na to, ¾e od 20. apríla 2016 sa súèasná smernica nahradí novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.