Softver pre automobilove spoloenosti

Keï hµadáte ideálny softvér pre firmy, stojí za to venova» pozornos» programu ERP Optima, ktorý je prevádzkou spoloènosti Krakow Comarch. Program Comarch ERP Optima je jedineèným nástrojom pre malé a stredné podniky, ktoré uµahèujú riadenie oblastí, ktoré sú pre ne charakteristické. Okrem modulov pre úètovníctvo a µudské zdroje má softvér aj predajné a skladové moduly ideálne pre obchodné a logistické oddelenia.

certifikátTento program sa mô¾e pochváli» okrem iného vlastníctvo osvedèenia o súlade so zákonom o úètovníctve. To isté platí pre skutoènos», ¾e existuje neustále aktualizovaná podµa platných predpisov. Okrem toho je jednoduché pou¾íva» nový typ zariadení na podávanie správ a prax a vykonáva» online predaj.

predplatnéZaplatením mesaèného predplatného za pou¾ívanie softvéru mô¾ete organizova» nielen prístup k jeho charakteristickým a pokroèilým funkciám, ale aj technickú pomoc, ktorá uµahèuje rie¹enie aktuálnych problémov a implementáciu rie¹ení prispôsobených urèitému odvetviu a in¹titúciám. Vïaka tomuto správaniu bude program Comarch ERP Optima pravdepodobne nielen uµahèova» a zlep¹ova» fungovanie jednotlivých divízií a celej spoloènosti, ale aj prispieva» k nízkemu systému na posilnenie ziskov.

demon¹tráciePred nákupom programu Comarch ERP Optima mô¾ete vyu¾i» 30-dòové online demo alebo 60-dòové offline demo. Je to nesmierne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomuto mocnému rozhodovaciemu procesu, to znamená, ¾e takýto softvér bude dobre fungova» v známej spoloènosti. Mnohí podnikatelia u¾ dôverovali programu Comarch ERP Optima. Dnes z neho èerpá viac ako 600 000 firiem z mnohých oblastí, èo je znakom vysoko kvalitného softvéru. Z prieskumov medzi podnikateµmi bolo a¾ 93% µudí, ktorí mali softvér Comarch, s ním spokojných.