Sudne tlmoeenie

Ling Fluent

Tlmoèenie je v bode uµahèenia komunikácie medzi dvomi µuïmi, ktorí nekomunikujú v súèasnom jazyku. Tak¾e keï v niektorých oblastiach, mô¾e by» tlmoèenie do rôznych kategórií. Jedným z nich je aj konferenèné tlmoèenie. A na èo sa spoliehajú a kedy ich pou¾íva»?

Na èo sa vz»ahuje konferenèné tlmoèenie?Takéto konferenèné tlmoèenia prebiehajú hlavne v konferenènej skupine. Mô¾u by» vedené poèas rôznych diskusií alebo dôle¾itých obchodných rokovaní. Mô¾e sa medzi nimi uèi» postupne alebo simultánne. Ak v¹ak v rozhovoroch existuje väè¹ia skupina ¾ien z rôznych krajín, be¾ne sa pou¾ívajú simultánne preklady. Tieto po sebe idúce sú menej a menej vyu¾ívané, preto¾e nepriná¹ajú také dobré výsledky.

In¹titucionálny a individuálny trhTaktie¾ zdieµame preklady do dvoch typov trhu. Je to aj o in¹titucionálnom trhu, keï je aj vlastným. Medzinárodné in¹titúcie ako EDC majú èasto viacjazyèné stretnutia. Potom sa prekladá z niekoµkých cudzích jazykov do rodného jazyka prekladateµa, ktorý bol predtým vytvorený. Takýto konferenèný tlmoèník musí by» presvedèený obrovskými vedomos»ami a ¹pecifickými zruènos»ami. Nestaèí tu len hovori» po anglicky. Dobrý konferenèný tlmoèník by mal plynule ovláda» rôzne jazyky. Vïaka tomu bude schopný automaticky prelo¾i» celé konferencie bez ohµadu na to, kto sa ich zúèastòuje. Pokiaµ v¹ak ide o súkromný trh, celá vec vyzerá trochu inak. Súkromné in¹titúcie zvyèajne preferujú dvojjazyèné stretnutia. Na týchto konferenciách sa zúèastòujú µudia z dvoch ïal¹ích krajín. Na stretnutí sa prekladatelia obrátia tak, aby hovorili len dobre v dvoch ¹pecifických jazykoch.

Chcete sa sta» prekladateµom?Ak si teda myslíme, ¾e sa staneme prekladateµmi, mali by sme roz¹íri» na¹e myslenie o tomto materiáli. V súèasnosti majú aj ústne preklady svoje vlastné podkategórie. Tak¾e ak chceme získa» konferenèné tlmoèenie, musíme ma» také obrovské vedomosti. Mali by sme hovori» plynule aspoò v niektorých cudzích jazykoch. Vïaka blízkej blízkosti slu¾ieb budú ma» prospech medzinárodné in¹titúcie. Ak v¹ak budeme hra» za nich, rýchlo zlep¹íme na¹u kontrolu a mo¾nos» ¾ien získa» lep¹iu a lep¹iu prax.