System it spoloenosti turawa

Program comarch altum je softvér ERP (enterprise planning planning. Podporuje zakladanie podnikových zdrojov. Vïaka tomu je mo¾né efektívne vyu¾íva» zdroje spoloènosti. Na námestí sú rôzne verzie informaèných systémov:- modulárny z ktoréhokoµvek z programov, ktoré navzájom spolupracujú- integrovaná - tj jedna aplikácia spolu s databázou

Najobµúbenej¹ie moduly sú v nasledujúcich oblastiach:- skladové hospodárstvo- správa dlhodobého majetku- sledovanie stavu aktuálnych dodávok- plánovanie predaja a práce- riadenie vz»ahov so zákazníkmi- úètovníctvo a financie- riadenie µudských zdrojovPlatforma Comarch ERP Altum je zameraná na podniky, ktoré vy¾adujú odli¹né pridanie k otázkam riadenia. Tento výsledok je ideálny na zacielenie na medzinárodné spoloènosti. Ostatné oblasti, v ktorých aplikácia nájde uplatnenie, sú obchodné siete alebo riadiaci pracovníci mnohých rôznych subjektov. Platforma poskytuje mnoho jazykov plus existuje v ¹irokom spektre spoloèností, ktoré sú schopné dosiahnu» zahranièné trhy. Dôle¾itou vlastnos»ou softvéru Comarch Altum je mo¾nos» automatizova» »a¾ké a profesionálne ka¾dodenné úlohy. Ïal¹ím nástrojom je nástroj na rie¹enie nezávislých stanovísk na základe analýz súèasných správ. Program funguje aj v spoloènostiach s hladkou ¹truktúrou a zlo¾itou ¹truktúrou. Odporúèaná funkcia je mo¾nos» prevádzkova» niekoµko spoloèností v rámci jedného systému, zjednodu¹i» a zjednodu¹i» správu. Multi-spoloènos» je zalo¾ená na hierarchickej ¹truktúre, kde samotné meno je koneèné a berie nové subjekty pod seba. Primárny podnik má plný prístup k informáciám pre nové spoloènosti. Medzi poslednou fázou je mo¾né sa o ne stara» a vies» medzi nimi interakciu. Sie» je urèená pre zahranièné námestia. Vyuèuje sa v regiónoch ako Francúzsko, Nemecko a Dánsko. Program má miestne administratívne a právne ustanovenia. To umo¾òuje zjavnú integráciu a uèenie sa v novej krajine. Príkladom zahranièných spoloèností, ktoré realizovali plán, sú Auchan, Chretien a Brodr Jorgensen. Program comarch altum demo je k dispozícii na stiahnutie a bezplatnú skú¹obnú verziu na webovej stránke výrobcu.