Systemu obce bakalarskej prace

Multivac c100 je vákuový baliaci stroj pre µahké a malé podniky. Mô¾e sa u¾íva» v iných druhoch mäsových predajní, baroch, re¹tauráciách, stravovacích zariadeniach, hoteloch, nemocniciach alebo agroturistických farmách.

Druhy baliacich strojovBaliaci stroj je homogénny pri pou¾ívaní, obµúbený pri èistení. Nástroj je vyrobený z obyèajného u¹µachtilého, ktorý zabezpeèuje dlhodobé pou¾ívanie. Vïaka tomuto vytvoreniu je v byte veµmi opakovateµný výsledok balenia. Vákuové baliace stroje sú jednoduché v dvoch typoch. Prvý z nich potom komorný baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu sa vykonáva úplne vnútri zariadenia. Výrobok sa kompletne zmontuje do baliaceho stroja. Vïaka tomu je mechanizmus intenzívny a opakovateµný. Cena vákuových vriec a¾ po posledný ¹tandard baliaceho stroja je malá. Ïal¹ím typom vákuového baliaceho stroja je pásový baliè. Tu sa výrobok získa mimo zariadenia. Vnútri je namontovaný len hrot ¹peciálneho vrecka. Vïaka tomu je praktické bali» tovar s rozmermi omnoho vy¹¹ími ako zariadenie. Bohu¾iaµ, cena vákuových vakov pre tento výstup je nepredstaviteµne rýchlej¹ia ako pre komorové baliace stroje.

Najdôle¾itej¹ie èasti baliaceho strojaStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Dodané na predaj MULTIVAC, ovplyvòujúce trh od roku 1961.Najdôle¾itej¹ie funkcie zariadenia:

veµmi dôle¾ité nastavenia èasu odsávania a balenianastavenia balenia je mo¾né si zapamäta», èo sa robí pre vysokú opakovateµnos»jednoduchos» pou¾itia cez fóliovú klávesnicu tie¾ mo¾nos» presného riadenia procesu nasávania vzduchu cez sklenený priezorspoµahlivos» - vytváranie u¹µachtilých a veµkých tried vákuových èerpadielµahko sa udr¾iava èistá vïaka ergonomickým tvarom, nie sú ¾iadne výklenky, do ktorých mo¾no umiestni» potenciálne neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje zavedenie veµkého spektra vreciek a ovocia na baleniemalá hmotnos» - asi 50 kilogramovvýkon èerpadla v stave 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.