Technologickej kvality masa

Poµská kuchyòa nejde do najmen¹ích a potom vïaka nespoèetným mno¾stvám mäsa, ktoré objavujeme v nej. Sú to v podstate podstata dobrého, poµského, domáceho varenia.

Making mäsa nie je najobµúbenej¹ou úlohou. Samozrejme, v¹etci sa stretli s telom bastarda alebo »a¾ko. V akejkoµvek kuchyni by mal by» objekt, ktorý nás ochráni pred kurióznymi mäsovými problémami - drvièom do tela. Zvyèajne sa hromadí z desiatok malých èepelí vlo¾ených vedµa seba. Tento gadget pracuje pre dobré prepichnutie mäsa bez drvenia ¹liach. V ideálnom prípade sa hodí na nejaké druhy kotlíkov alebo steakov. Lopatky, v ktorých sa nachádza mlynèek na mäso, by mali by» spôsobené tým, ¾e sú nerezové - nielen pre trvanlivos» výrobku, ale aj pre hygienu a funkènos». V¹etok zvy¹ok plá¹»a je zvyèajne vyrobený z umelého tela. Mäso, ktoré bolo prepichnuté drvièom, zachováva vo vnútri prírodné ¹»avy, èo znamená, ¾e aj po vyprá¾aní získavame ¹»avnaté, mäkké mäso. Samotný proces tepelného spracovania sa vykonáva rovnomerne a omnoho rýchlej¹ie. Podobne sa výrazne skráti marinovanie.

Mô¾eme tie¾ vytvori», ¾e korenie, s ktorým sme pokropili mäso, objavili jeho håbky, èo bude u¾itoèné pre bezkonkurenènú chu» mäsa. Drviè na telo je úspe¹nou alternatívou k klasickej palièke. Proces prípravy mäsa je nielen úèinnej¹í, ale aj tich¹í. Znaèné úspory energie pre domáce dámy. Drviè malého rozmeru je veµmi jednoduchý a je µahké ho rýchlo umy» pod touto vodou, ale nie ka¾dý mô¾e by» vlo¾ený do umývaèky riadu. Táto èas» stojí za to, aby ste sa uèili so servisnými informáciami. Pri umývaní rúk sa odporúèa opatrnos» - no¾e nás mô¾u µahko vystrihnú»! Masový drviè je neoddeliteµným spoloèníkom mnohých profesionálnych ¹éfkuchárov, ale aj domácich, ktorí vedia, ¾e s touto formou pripravíme slabé a silné mäso.