Uzemnenie v anglietine

Mnohé ¾eny sú prekvapené, èi sa kúpa krájaèa oplatí. V¹etko závisí od toho, èi sa bude pou¾íva». Ak krájaè plánuje existova» len ïal¹í kus zariadenia, ktorý zdobí kuchynský pult, nákup sa má zastavi». V úspechu, keï si ceníme pohodlie av kuchyni sme dos» veµa èasu, pripravujeme jedlá a dezerty, je µahké ma» zdravú alternatívu!

Krájaè je krásnou alternatívou obyèajného no¾a. Vïaka tomu budeme chlieb o niekoµko sekúnd reza» na rovnakú hrúbku. To isté platí pre studené mäso a syry - rýchle a dobré a predov¹etkým estetické. Nie je v¹ak správne, ¾e do hry prichádza len rezná doska a nô¾.

Najdôle¾itej¹ie bodyNajdôle¾itej¹ími prvkami krájaèa sú rotujúce kotúèe s perspektívou nastavenia hrúbky rezu, podávaèa a karosérie. Èepele mô¾u by» jemné alebo zúbkované. Tieto základné sú ideálne na rezanie syrov a studených mäsa, zatiaµ èo zúbkovité sú univerzálne. V ideálnom prípade, keï sú èepele vyrobené z kalenej ocele, preto¾e vïaka prúdu sú odolnej¹ie. Ak potrebujete telo na krájanie, mô¾ete si vybra» tie, ktoré sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, alebo z umelého tela - plast je dos» na domáce pou¾itie. To isté platí pre podávaè. ®e máme za cieµ pou¾íva» zariadenie èasto, vyberte si oceµový a plastový podnos bude fungova» pre ¾eny, ktoré budú menej èasto reza» potraviny. Tie¾ je potrebné venova» pozornos», to je na krájaè je daná posunovaè - bez neho sme vystavení nielen na niekoµko presné rezanie, a predov¹etkým na stratu prstov.

Okrem základného vybavenia, výrobcovia èasto dosahujú ïal¹ích populárnych prístrojov. Jedným z nich je podnos na krájané plátky - vïaka tomu sa rezanie stáva hygienickej¹ím a mimochodom sme menej èistení. Ïal¹ou zaujímavou chu»ou je orezávaè no¾ov alebo box na uskladnenie káblov.

Je krájaè príjemný?Pre takéto úèely je to zvyèajne 150-400 zlotých. Na trhu sú tie¾ postavené krájaèe, prièom ich cena sa pohybuje medzi 500 PLN a 1 500 PLN. Moderné vybavenie, urèené hlavne pre obchody a stravovacie zariadenia, je u¾ teraz veµkým nákladom, rádovo 2000-5000 PLN. Av¹ak, kúpi» je u¾ zaplati», keï sme ho premeni» na ulo¾ený èas.