Vakuove balenie

Potravinárske výrobky sú èoraz viac kladené za ¹pecifických podmienok na predå¾enie doby ich dr¾ania a zároveò na zní¾enie rizika znehodnotenia pri kontakte so vzduchom alebo s vlastnými výrobkami. V súèasnosti vákuové balenie potravín nie je len v podnikoch, ale aj v stravovacích zariadeniach alebo vo vlastných apartmánoch. Vákuové balenie vám umo¾ní skladova» jedlo vo vlastných podmienkach, a to aj poèas mnohých mesiacov.

Èo znamená vákuové balenie potravín? V poslednom projekte sa pou¾ívajú ¹peciálne typy plastových vreciek alebo plastových nádob, v ktorých sú odosielané potravinárske výrobky. Potom, keï sú z nádoby alebo vrecka urèité zariadenia, od»ahuje sa vzduch a plastová nádoba alebo vrecko je ¹peciálne zapeèatené (fóliové vrecko je stále zvárané. V domácnosti sa vysáva vákuum pomocou ¹peciálneho ruèného èerpadla.

Èo dáva vakuové balenie potravín? Urèite predl¾uje dobu skladovania iných potravinových výrobkov. Vo vákuových mraznièkách sa mäso, ktoré je vákuovo zapeèatené, odlo¾í na 26 mesiacov a tie¾ sa významne predl¾uje trvanlivos» tela v chladnièke alebo voµné produkty skladované pri izbovej teplote. Vakuové kontajnery chránia potraviny pred úèinkami ovzdu¹ia, ale aj hubami a mikroorganizmami, ktoré èasto spôsobujú kazenie potravín. Vákuovo zapeèatené výrobky si zachovajú celú chu» a vôòu pri zachovaní ich ¹truktúry.

V súkromných miestnostiach sa pou¾ívajú aj ¹peciálne vákuové uzávery na skladovanie výrobkov a ¹peciálne zátky pre vákuové tesniace fµa¹e. Vïaka korkovým uzáverom po otvorení vína urèite nebudú skladované 2 dni, ale po dobu 20 - 25 dní. Cork chráni víno proti oxidácii a jedno víno zachováva v¹etku chu» a vôòu.

Okrem potravín vo vákuových kontajneroch je pravdepodobné, ¾e budú stále ulo¾ené obleèenie, ktoré má malý priestor kvôli pou¾ívaniu vákua na balenie.