Varenie hub

Tlmoèenie umo¾òuje komunikáciu medzi partnermi, ktorí inzerujú v dvoch ïal¹ích jazykoch, zaobchádza s týmito ¹tátmi s úspechom, kde samotné ¾eny dostávajú znakovú reè. Akt oznaèovaný ako výklad, ponúka rovnaký význam medzi µuïmi, ktorí pracujú v iných jazykoch, a na konci tejto aktivity je vytvori» komunikaèný tudzie¿ komunikácie. & Nbsp; Interpretácia protichodný na preklad, sa deje vnútri tejto, èo znamená, ¾e preklad reèi v¾dy sa vyrába pravidelne. Existuje niekoµko spôsobov interpretácie a najnormálnej¹í sú pravidelne podávané súèasne a za sebou preklady. & Nbsp; Simultánne tlmoèenie sa hrajú v priebehu globálnej konferencii, kde expresia zahranièných náv¹tevníkov sú polo¾ené lekárov wys³uchuj±cych prejavy slúchadlami v zvukovo izolované kabín.

Súèasnos» týchto prekladov sa poèíta s simultánnym prekladom z poèutia, kde sa cieµová správa vyskytne po vypoèutí poznámky v poèiatoènom jazyku. Konzekutívne tlmoènícke slu¾by sú výsledkom zmien v situácii, keï tlmoèník zaèína tlmoèi» a preklada» a¾ po skonèení hovoru. Zvyèajne nasledujúci tlmoèník pretrváva v okolí partnera poèas poèúvania reèníka a vytvára poznámky, zatiaµ èo neskôr prejavuje reè v cieµovom jazyku napodobòujúc najvernej¹iu ¹tylistiku pôvodného vyhlásenia. Ka¾dá z vy¹¹ie uvedených prekladových techník má známe vlastnosti a výhody, a preto nie je mo¾né výslovne uvies» moc ka¾dého z nich. Existujú samozrejme aj nové metódy tlmoèenia (napr. Preklad slova, preklad vetu alebo preklad, aká jednoduch¹ia klímka tie¾ nevy¾aduje taký záujem ako vy¹¹ie uvedené techniky, preto sa pou¾ívajú poèas neformálnych stretnutí.