Vedy a technicky pokrok v druhej polovici devatnasteho storoeia

Ka¾dý deò sa na ka¾dom kroku stretávame s obrovským technologickým pokrokom v usporiadaní a¾ do vèeraj¹ka. Mnohí z nás robia v¹etko pre to, aby sme dr¾ali krok hore, a pre mnoho technologických skokov je brutálny, nevedia im pomôc».

Tento vývoj sa týka nás v¹etkých. Niektorí uèitelia sa napríklad sna¾ia diverzifikova» svoje úlohy pomocou multimediálnych doplnkov a vodièi kombinujú v domácich vozidlách èoraz viac prístrojov, ktoré na konci maximalizujú pohodlie a pote¹enie z jazdy.Tento vývoj spoèíva aj v mnohých dilemách a plných denných rozhodnutiach. Obchodníci èasto vstupujú do hlavy toho, èo je najpravdepodobnej¹ia pokladnica medzi mnohými modelmi, ktoré sú k dispozícii na predaj. Ide o to, èi fi¹kálne tlaèiarne nebudú efektívnej¹ím vkladom pri registrácii na¹ich slu¾ieb / tovaru. Milióny obyèajných smrteµníkov v obchode sú problémom so v¹etkými druhmi inovácií, ktoré sú samoobslu¾né pokladne.Diskusie o tom, èi technologický pokrok v takom rozsahu, ktorý nás ovplyvòuje ka¾dý deò, je veµký alebo zlý, nie je o niè väè¹í zmysel. Nikto z nás neexistuje, aby sme ho udr¾ali v existencii, a v¹etko, èo mô¾eme vytvori», je pokúsi» sa prispôsobi» sa a spoloène sa nestrati» vo vlastnostiach ¾ivota vo v¹etkých aspektoch technologického pokroku. Èo by ste mali urobi», aby ste udr¾ali rovnováhu, ktorú potrebujete? Po prvé, mô¾ete nájs» pole, ktoré mô¾e by» pre nás cenné a informácie o tom, ktorý ¾áner je pre nás naju¾itoènej¹í.Stojí za to, ¾e toto uèenie závisí od mojej profesionálnej práce. Èasto si neuvedomujeme, aká je známa domáca práca, ktorú by bolo mo¾né vylep¹i» jedným prídavným zariadením alebo jednoduchou my¹lienkou na poµskom poèítaèi. Tým, ¾e vykonávame tieto jednotlivé èinnosti na dennej báze, èasto zostávame v pasci rutiny a zabúdame, ¾e èasto deò venovaný kvalite zlep¹ovania práce mô¾e vies» k mnohým u¹etreným hodinám a nie je to deò strávený na nás.Aby sme sa dostali k aktuálnym hodnotám, stojí za to nájs» správny zdroj vedomostí o tom, ako sa zaoberá technologická oblas», ktorá nás zaujíma. Na trhu je veµa èasopisov, kde mô¾eme nájs» zaujímavé informácie. Stojí za to ich hµada» aj na internete, na ¹pecializovaných portáloch a na internetových diskusných fórach, kde podobní nad¹enci menia svoje vedomosti.