Vyhodnotenie rizika explozie tesara

Zmysly, v ktorom mô¾ete stretnú» nebezpeèenstvo výbuchu plynov, pár alebo horµavých pár, musíme pou¾i» ventilátory s ochranou proti explózii, ktorá schvaµuje kvalitu nielen poves» výrobcu, ale aj zmienke "EX". Tento symbol oznaèuje typ takzvanej ochrany proti výbuchu odolné voèi výbuchu. Dish znaku v súlade so v¹etkými pravidlami smernice ATEX, v spolupráci s písomných dohôd je teraz po¾iadavka na beh táto norma výrobcom zariadení. Pre systém odsávania projektant je v¹ak povinnos» uvies» nebezpeèného priestoru a výber zariadenia prispôsobené pre ulo¾enie ako z hµadiska prevádzky vykona», keï je sila.

Ka¾dá elektráreò, bez akýchkoµvek dôvodov jej èinnosti, by mala by» vybavená nielen v najèistej¹ej forme vybavenia potrebnej na trvalú prácu, ale aj riadne vybraných »a¾obných zariadení, ktoré sa budú stara» o dôveru a zdravie zamestnancov. Priemyselné ventilátory sú urèené pre tento typ budovy, ktorý sa vyznaèuje vysokou triedou a trvanlivos»ou tém, ktoré sa v nich pou¾ívajú.

We & nbsp; èeli» novým typom od & nbsp; Univerzálna fanú¹ikovia priemyselných, radiálne, a dokonca aj zariadenia pre profesionálne pou¾itie, to vôbec príklady pre in¹taláciu do odkvapového kuchyni a iný typ vybavovaní oznaèené "EX" pre budovy, v ktorých stojí riziko zneèistenia ovzdu¹ia horµavých plynov. Okrem aktuálnej ponuky sú tie¾ k dispozícii mobilný výfukových drevotrieskové dosky a vákuové vý»ahy lavice.

Ïal¹ím typom sú axiálne stenové a potrubné ventilátory, ako aj modely urèené na montá¾ na strechu budovy. Stroje sú charakterizované veµmi efektívnou efektívnos»ou a kvalitou prvkov pou¾ívaných na ich prácu.

Väè¹ie systémy na výmenu vzduchu v komerèných, priemyselných, servisných, gastronomických a zahranièných problémoch sa kladú na úpravu ventilaèných jednotiek, vlhkosti a stupòu zneèistenia ovzdu¹ia z domu.