Vypuknutie opatovskeho opat

Vyjadrené ako vypuknutí násilný separaèná znaèná energia opatrenia. Táto udalos» spôsobuje mnoho hrozieb. Explózii je èasto sprevádzaná náhleho vzostupu teploty a tlaku, emisie ¾iarenia (napr. Vo forme blesku alebo svetelného impulzu jadrového výbuchu a akustických vån (typicky jedného aerodynamického tresku alebo ¹peciálne pu¹ky. Nie bez dôvodu je nekontrolovateµný jav napåòa µudí so strachom.

Aké oblasti sú potenciálne výbu¹né? Najèastej¹ími povrchmi sú tie, v ktorých mô¾e by» atmosféra v prípade potenciálneho nebezpeèenstva výbu¹ná. Ako výbu¹ná atmosféra je spojená ¹peciálna zmes horµavých látok, ktorá rastie v ¹truktúre plynov, pár alebo hmly, to znamená zmesi so vzduchom za atmosférických podmienok, pri ktorých vedú príli¹ vysoké teploty. Stojí za to vedie», ¾e vo výbu¹nom prostredí mô¾u vytvára» výbuchy len iskry alebo elektrický oblúk.

Najväè¹ia výbu¹ná atmosféra je m.im. chemických továròach, rafinériách, èerpacích staniciach, elektráròach, farbách, lakovniach, èerpacích staniciach, ako aj vozidlách, èistièkách odpadových vôd, letiskách, mlynoch alebo lodeniciach. Zapálenie na vy¹¹ie uvedených miestach by viedlo k výbuchom, ktorých výsledky by boli obrovské. Urèite by spôsobili obrovské materiálne straty a ohrozili µudský ¾ivot.

Aby sa predi¹lo vy¹¹ie uvedenému po¹kodeniu, nie je potrebné upusti» od preventívnych opatrení, ktorými sú ochrana proti výbuchu. V mnohých krajinách sa pripravili ¹peciálne zákony, informácie a normy, ktorých cieµom je zní¾i» riziko výbuchu a odstráni» prípadné ¹kody. V potenciálne výbu¹nom prostredí by mal by» in¹talovaný systém, ktorý by zabezpeèil bezpeènos» µudí, ktorí ho tvoria.