Vyvoj technologie reaktorov

Poznávanie sveta je prí»a¾livým poznaním a zaujímavým dobrodru¾stvom. Technika a technológia sa pohybujú vpred tak dynamicky a zjavne sa dynamicky vyvíjajú, ¾e v súèasnosti nie je nikomu na svete niè k dispozícii. Aj keï je èas» sveta, fragment pravdy nepriepustný pre jeho µudské oko, sú to zariadenia, ktoré nám dávajú dosah, najrozmernej¹ie håbky sveta.

Nielen to, ale mô¾ete spozna» svet, ale nie je dôle¾ité ho vidie» a kontrolova», ale mô¾ete tie¾ vidie», èo cítime, tak¾e to, èo nájdeme a èo vnímame. Je to naozaj skvelý pocit a veµký dojem a zaèína nový, úplne iný svet.

Mikroskopická kamera je pre nás v tomto objave u¾itoèná. Toto jedlo, ktoré spôsobuje neuveriteµnú príle¾itos» ¹tudova», uèi» sa a vstupova» na najtajnej¹ie miesta na svete. Takáto kamera, vïaka jednoduchým architektúram a vlastným kompetenciám, umo¾òuje vytvorenie obrovského detailu. To je dnes jeho mikroskopický znak. Preto¾e v¹ak kamera existuje, pokraèuje sa v nahrávaní toho, èo sa s òou bude vidie». Preto si kúpi nielen reálnu otázku, ale aj následnú analýzu nahrávky.

Tento záznam zostáva, mô¾ete ho archivova» a po pozorovaní ho mô¾ete bezpeène odstráni». Presnos» kamery spôsobuje, ¾e to, èo sledujeme, má výnimoènú kvalitu, je extrémne zväè¹ené a pôsobí dojmom, akoby sme nepozorovali miniatúrne alebo mikroskopické objekty, ale obrovské objekty s normálnou veµkos»ou, ktoré práve zaznamenali kameru. Je to skvelý pocit a veµké dobrodru¾stvo, ktoré mô¾ete spozna».