Zavislos na internete knihy

Poèítaè sa bránil prakticky neoddeliteµnou súèas»ou µudského ¾ivota. Niet divu, ¾e závislos» je e¹te be¾nej¹ia, najmä pre mladých µudí, nielen z poèítaèových hier, ale aj z online ¾ivota v¹eobecne.

Ak si rodina nev¹imne prvé príznaky závislosti, mo¾no kon¹tatova», ¾e je vhodné vzia» ¹pecialistu do kon¹tantného obdobia. Stáva sa to tak èasto, keï má závislos» extrémnu podobu - mladá ¾ena úplne prestáva opusti» miestnos» a nechce nikoho necha». V tomto prípade neexistuje ¹oková terapia. V tomto prípade sa expert usiluje získa» dôveru pacienta tým, ¾e ho kontaktuje prostredníctvom internetu. Postupne presviedèa narkomana, aby rie¹il z jednoduchej miestnosti. Terapia nie je v takýchto prípadoch príjemná, tak¾e stojí za to, aby sa lieèba závislosti od poèítaèa stala zbytoènou.

Zdravé vyu¾ívanie internetu - v typických èasoch a za urèitým úèelom vám umo¾ní èasom získa» starostlivos». Stojí za to sledova» èas strávený pred poèítaèom, preto¾e potom je zariadenie, ktoré doká¾e úplne absorbova» pozornos» pou¾ívateµa. Je u¾itoèné ma» èas aj so zaujímavými µuïmi - mimo internetu.

Stojí za zmienku, ¾e sie»ový alkoholizmus nie je ïaleko od rôznych typov psychologických závislostí. Postupné skrátenie èasu pred poèítaèom a jeho efektívnej¹ie vyu¾itie vám umo¾ní znovu získa» starostlivos» o iný byt.

Je potrebné pripomenú», ¾e táto závislos» je zvyèajne dôsledkom tém pri vytváraní kontaktu s novými typmi. Virtuálny svet, v ktorom je anonymný zamestnaný, pripravuje veµmi atraktívnych µudí. Bez pomoci ¹pecialistu je pravdepodobne mo¾né vyrovna» sa s emóciami, tak¾e sa nehanbite ¾iada» o ochranu.Zdroj: gabinetyszansa.pl