Zavislos od alkoholu

Niektorí pravdepodobne mylne myslia, ¾e nové formy závislosti sa vz»ahujú len na neobmedzenú spotrebu psychoaktívnych látok. Ale pre milióny µudí sa neustále vyu¾ívanie online výstavby stalo oslabujúcou závislos»ou. Závislos» od internetu poèíta s kon¹tantnými hodinami prehliadania webových stránok a spoloènej energie na rôznych sociálnych sie»ach. Pracuje pre u¾ívateµa nielen úµavou od stresu (odtrhnutím od problémov ka¾dodenného ¾ivota, ale aj vystupuje a pejoratívne pre svoju existenciu v reálnej realite.

Tento jav je stále relatívne novýZávislos» od internetu èasto spôsobuje poruchy v psycho-fyzickom poli a zni¾uje schopnos» interpersonálnej komunikácie a ekonomickej efektívnosti jednotlivca. Napriek tomu, ¾e internetová závislos» je v Poµsku stále e¹te druhým fenoménom a stále je nedostatok finanèných prostriedkov na financovanie vá¾neho výskumu tohto ochorenia, niektoré informácie sa zaoberajú obrovským rozsahom tohto záva¾ného javu. Lieèba patologickej zaujatosti virtuálnym svetom je podobná úspechu lieèby iných závislostí. Prvým krokom je poukáza» na problém nadmerného vyu¾ívania zdrojov poèítaèovej siete. Potom sa musíte pokúsi» obmedzi» pou¾ívanie webových stránok.

Ako hovoria pacienti?Miernos» je potrebná v plných sférach ¾ivota. V tomto prípade zaèína závislos» tam, kde sa robí zdravý rozum. Psychologické dôsledky naru¹enia èasových pomerov súvisiacich s èasom stráveným na webových stránkach sú neverbálne a verbálne komunikaèné poruchy a depresia spôsobená nedostatoènou integráciou do internetu. Narkomani si systematicky vyberajú zo spoloèenskej akcie. Imaginárny virtuálny svet zastaví cestu cez rovinu existencie. Jeho nezvyèajné zdroje si vy¾adujú èas, niekedy naru¹ujú prirodzený denný cyklus relaxácie a trvania. Pre narkomanov je to veµmi nebezpeèné, preto¾e pomáha s labilnou koncentráciou hormónov, glukózy a ïal¹ích základných látok pre správne fungovanie látkového systému. Závislos» od internetu postihuje µudí v plných vekových skupinách. Preto by mal kontrolova» mno¾stvo èasu stráveného v sieti, aby sa prirodzený pou¾ívateµ internetu nemusel bráni» èistým alkoholikom.