Zdravotna profylaxia a motoricka priprava tudenta

ATEX je právny dokument Európskej únie, ktorý upravuje po¾iadavky na dôveru a zdravie, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky urèené na prevádzku v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Najnov¹ie informácie, ktoré nasledujú po práci na zjednotení existujúcich noriem ATEX 2014/34 / EU, nadobudnú úèinnos» od 20. apríla 2016. Ka¾dý efekt bude musie» ma» nasledujúce oznaèenia:

1. Oznaèenie CE, 2. identifikaèné èíslo jednotky, ktorá vydala osvedèenie, 3. symbol odolný voèi výbuchu, 4. skupina výbuchu, 5. kategória zariadenia, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotná trieda.Ka¾dé zariadenie chce existova» navrhnuté tak, aby poèas výroby nepredstavovalo hrozbu. Vydanie certifikátu oprávnenými osobami (napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pre atestáciu a certifikáciu výskumu sro Gliwice je vytvorené inými postupmi: 1. Skú¹ka ¹tandardu ES - je v pláne na potvrdenie, ¾e miska spåòa základné po¾iadavky smernica, 2. zabezpeèenie kvality výroby - postup schvaµovania systému kvality, ktorý umo¾òuje oznaèovanie výrobku znaèkou CE a vydávanie vyhlásenia o zhode, 3. overenie výrobku - postup skúseností a kvality ka¾dého výsledku vyrobeného v mieste spolupráce s pravidlom, 4. zabezpeèenie kvality výrobku - urèenie postupu uplatòovaný systém kvality vrátane závereènej in¹pekcie a skúseností s výrobkom, 5. spolupráca s èlovekom - postup na vykonávanie príslu¹ných skú¹ok ka¾dej vyrobenej kópie výrobcom v zariadení, aby vyhovoval typu uvedenému v osvedèení o typovej skú¹ke ES a oèakávaniam v smernici, 6. interné ntrola výroby - postup prípravy technickej dokumentácie zariadenia, dokumenty by sa mali uchováva» 10 rokov po vyhotovení poslednej kópie, 7. predlo¾enie technickej dokumentácie k mene v zmysle skladovania, dokumentácia by mala ma» v¹eobecný popis, návrh, výkresy, schémy, opisy, zoznam noriem, výsledky skú¹ok a výpoètov, vyhlásenie o zhode, 8. overenie jednotkovej výroby.