Zmeny na trhu bez lepku

Dnes sa veµa párov sna¾í dosta» die»a. Trvá to krat¹ie obdobie a ïal¹ie dlh¹ie. A pre niektoré páry, aj po mnohých pokusoch sa v¹etko pokazí. Inseminácia je cesta, ktorá pomáha reprodukcii. Podmienkou na zaèatie postupu sú oválne vajíèkovody v ¾ene.

Kontraindikácie sú maternicové fibroidy, ktoré mô¾u spôsobi» nedostatok tehotenstva. Lieèba spoèíva v oplodnení, kde sú u¾itoèné spermie partnera alebo spermie z banky.Inseminácia je takmer invazívna a nízka forma lieèby neplodnosti. Lieèba sa dosiahne u ¾ien, ktoré majú naru¹ený ovulaèný cyklus, ale aj vtedy, keï je hlien ¹kodlivý pre spermu. A u mu¾ov, preto¾e ich spermie sú veµmi netrpezliví a keï trávia v zanedbateµnej miere.Lieèba zahàòa mnoho princípov. Po prvé, ¾ena musí robi» výskum: stupeò èistoty vagíny, kultúra z cervikálneho kanála, èo sa týka chlamýdií a cytológie. Na druhej strane musíte ís» na internistu, aby vykonal chlamýdie a oèkovanie. Pred zaèatím postupu ¾ena pí¹e hormóny, v poko¾ke injekcií alebo tabliet.Ak existuje prospe¹né mno¾stvo pohyblivých spermií, príle¾itos» na chu» je teraz po prvej inseminácii. Ak je prvá pripravená na zlyhanie, mô¾ete sa pokúsi» veµmi tvrdo. Cena lieèby sa pohybuje od 700 do 1300 len v závislosti od klinickej ambulancie, v ktorej sa lieèba nachádza. Rozli¹ujeme medzi vnútromaternicovou, cervikálnou a panvovou insemináciou.Inseminácia je jediná záchrana pred in vitro. Je to bezbolestné a praktické. Niè nie je pre òu dôle¾ité, aj keï lekári ju pozývajú in vitro. Úèinnos» inseminácie sa pohybuje od 5 do 25%. Chce vek ¾eny alebo parametre spermií.®ena by si mala pamäta», ¾e po ¹týle, aby ste sa neustále starali o lekára, nerobte ¹portové aktivity, neberte horúce kúpele. Ak spåòame v¹etky podmienky, zvý¹i sa efektívnos» zasiahnutého tehotenstva.