Zvy ovanie vykonnosti spoloenosti

Program enova je ¹týl ERP urèený pre podniky, ktoré chcú zlep¹i» svoju prevádzkovú efektivitu.Program bude kupova» na doplnenie vlastných modulov, vïaka èomu budú v¹etky firmy pohodlne vybera» funkcie, ktoré zodpovedajú jej implementácii. Flexibilita programu umo¾òuje vyu¾íva» malé, malé a »a¾ké spoloènosti z mnohých oblastí pôsobiacich na trhu.

Program umo¾òuje zavedenie individuálnych preferencií veµkými pou¾ívateµmi a tie¾ umo¾òuje prispôsobi» funkcie ich mobilite. Spolu s priebehom spoloènosti mô¾e by» program enova aktualizovaný na èistenie a veµa roz¹írených verzií, vïaka èomu mo¾nos» voµného a trvalo udr¾ateµného rozvoja podnikateµa vytvára výber ruky.Enova je mimoriadne kompatibilný program, vïaka ktorému je dôle¾ité prispôsobi» ho tak poµským filmom pôsobiacim v zahranièí, ako aj firmám v cudzom jazyku na námestí ná¹ho sveta.Enova pou¾ívateµské recenzie sú najlep¹ím potvrdením o energii a funkènosti programu. Aplikované rie¹enie u¾ existuje pre vy¹e 8 000 poµských podnikateµov. Vïaka tomu proces riadenia a výkonu znaèky ostáva omnoho jednoduch¹í. Program vám umo¾òuje vykonáva» aktivity v akomkoµvek stave výkonu.U¾itoèný systém existuje v troch variantoch: musí to znamena» pou¾i» vlastné licenciu po zakúpení produktu, mô¾ete si prenaja» pohodlný spôsob odberu alebo prenájom plán a infra¹truktúry.Najdôle¾itej¹ími èas»ami výsledku sú teda jeho funkènos», mobilita, modulárna inteligencia a nepretr¾itá aktualizácia, vïaka èomu je zvlá¹» u¾itoèná udr¾iavanie výrobnej likvidity.V ktorých oblastiach sa program enova najèastej¹ie mení? Existujú preto predov¹etkým personál a mzdy, v¹eobecné úètovníctvo, CRM, obchod, pracovný tok a BI. Program pokraèuje vo vytváraní vhodných subsystémov, ako je pracovná plocha zamestnanca, ktorá vám umo¾òuje kontrolova» zamestnanos», nábor zamestnancov, záznamy o pracovnom èase, deklarácie, úètovanie v¹etkých cien, aktualizáciu údajov o µudských zdrojoch a tie¾ mzdy. Program je vybavený základnými a doplnkovými modulmi, rovnako ako on-line desktopy.Mô¾ete pou¾i» plán enova viac v oblaku. Vïaka tomu doká¾eme zvý¹i» ¹kálovateµnos» a efektívnos» systému, zlep¹i» komunikáciu s klientom, zní¾i» náklady na IT a¾ o 10 a¾ 20%, prís» na súèasné trhy, kedykoµvek prida» druhé prostredie a triedy a efektívnej¹ie vyu¾i» prácu na diaµku.